Môn Toán Lớp 8: giải phương trình:(3x-1)(2x+3)(2x-3)(x+5)

Môn Toán Lớp 8: giải phương trình:(3x-1)(2x+3)(2x-3)(x+5)

Môn Toán Lớp 8: giải phương trình:(3x-1)(2x+3)(2x-3)(x+5)Viết một bình luận