Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: (x^2+x)(x^2+x+1) = 0 (x^2+x+1)(x^2+x+2)=12

Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: (x^2+x)(x^2+x+1) = 0 (x^2+x+1)(x^2+x+2)=12

Môn Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau:
(x^2+x)(x^2+x+1) = 0
(x^2+x+1)(x^2+x+2)=12Viết một bình luận