Môn Toán Lớp 8: Giai bài toán bằng cách lập phương trình Một người đi xe đạp từ địa điểm `A` đến địa điểm `B` với vận tốc `15`km/h và sau đó quay trở v

Môn Toán Lớp 8: Giai bài toán bằng cách lập phương trình Một người đi xe đạp từ địa điểm `A` đến địa điểm `B` với vận tốc `15`km/h và sau đó quay trở v

Môn Toán Lớp 8: Giai bài toán bằng cách lập phương trình
Một người đi xe đạp từ địa điểm `A` đến địa điểm `B` với vận tốc `15`km/h và sau đó quay trở về từ `B` đến `A` với vận tốc `12`km/h. Cả đi lẫn về mất 4 giờ 30 phút. Tính chiều dài quãng đường.Viết một bình luận