Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có AB=6cm,BC=10cm. Trên hai tia BA,BC lấy M,N sao cho BM=2,5cm,BN=1,5cm. Chứng minh rằng: a, Tam giác BMN đồng dạng vớ

Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có AB=6cm,BC=10cm. Trên hai tia BA,BC lấy M,N sao cho BM=2,5cm,BN=1,5cm. Chứng minh rằng: a, Tam giác BMN đồng dạng vớ

Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có AB=6cm,BC=10cm. Trên hai tia BA,BC lấy M,N sao cho BM=2,5cm,BN=1,5cm. Chứng minh rằng:
a, Tam giác BMN đồng dạng với tam giác BCA
b, Gọi D là giao điểm của tia phân giác góc B và đoạn thẳng AC. Tính tỉ số của AD/DC.
c, Biết AC=8cm, tính AD và DC.
Giúp mình với ạ! đây là đề cương mai mình thi ruii ạ!!!Viết một bình luận