Môn Toán Lớp 8: Buổi sáng bạn tới đi từ nhà đến trường với vận tốc là 12km/h lúc về với vận tốc 10km/h nên thời gian về và thời gian đi hơn kém nhau 6

Môn Toán Lớp 8: Buổi sáng bạn tới đi từ nhà đến trường với vận tốc là 12km/h lúc về với vận tốc 10km/h nên thời gian về và thời gian đi hơn kém nhau 6

Môn Toán Lớp 8: Buổi sáng bạn tới đi từ nhà đến trường với vận tốc là 12km/h lúc về với vận tốc 10km/h nên thời gian về và thời gian đi hơn kém nhau 6 phút tính quãng đường từ nhà bạn tới đến trườngViết một bình luận