Môn Toán Lớp 8: bài 1 : giải pt a, 4x + 12 = 0 b, 6 + 2x = x-6 c, 2x(x-1)+5(x-1)=0 d, (3x-4)/2 = (4x+1)/3 e, 2x/(x-1) – x(x+1) = 1.

Môn Toán Lớp 8: bài 1 : giải pt a, 4x + 12 = 0 b, 6 + 2x = x-6 c, 2x(x-1)+5(x-1)=0 d, (3x-4)/2 = (4x+1)/3 e, 2x/(x-1) – x(x+1) = 1.

Môn Toán Lớp 8: bài 1 : giải pt
a, 4x + 12 = 0
b, 6 + 2x = x-6
c, 2x(x-1)+5(x-1)=0
d, (3x-4)/2 = (4x+1)/3
e, 2x/(x-1) – x(x+1) = 1.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: bài 1 : giải pt a, 4x + 12 = 0 b, 6 + 2x = x-6 c, 2x(x-1)+5(x-1)=0 d, (3x-4)/2 = (4x+1)/3 e, 2x/(x-1) – x(x+1) = 1.”

 1. Parkchaeyoung
  a, 4x+12=0
  <=> 4x=-12
  <=> x=-3
  Vậy PT có tập nghiệm S={-3}
  b, 6+2x=x-6
  <=> 2x-x=-6-6
  <=> x=-12
  Vậy PT có tập nghiệm S={-12}
  c, 2x(x-1)+5(x-1)=0
  <=> (x-1)(2x+5)=0
  <=> x-1=0 hoặc 2x+5=0
  <=> x=1 hoặc x=-5/2
  Vậy PT có tập nghiệm S={1;-5/2}
  d, $\frac{3x-4}{2}$= $\frac{4x+1}{3}$ 
  <=> 3(3x-4)=2(4x+1)
  <=> 9x-12=8x+2
  <=> 9x-8x=2+12
  <=> x=14
  Vậy PT có tập nghiệm S={14}
  e, $\frac{2x}{x-1}$- $\frac{x}{x+1}$=1 (1)
  ĐK: x$\neq$ +-1
  (1)=> 2x(x+1)-x(x-1)=(x-1)(x+1)
  <=> 2x^2+2x-x^2+x=x^2-1
  <=> x^2+3x=x^2-1
  <=> x^2-x^2+2x=-1
  <=> 2x=-1
  <=> x=-1/2
  Vậy PT có tập nghiệm S={-1/2}

  Trả lời

Viết một bình luận