Môn Toán Lớp 8: a) | x + 2 | = 3x – 5 c) |2x | = x – 6 b) |-3x | = x – 8 d) | 6 – 2x | = x +

Môn Toán Lớp 8: a) | x + 2 | = 3x – 5 c) |2x | = x – 6 b) |-3x | = x – 8 d) | 6 – 2x | = x +

Môn Toán Lớp 8: a) | x + 2 | = 3x – 5 c) |2x | = x – 6
b) |-3x | = x – 8 d) | 6 – 2x | = x + 4
giải bằng 2 trg hợp ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: a) | x + 2 | = 3x – 5 c) |2x | = x – 6 b) |-3x | = x – 8 d) | 6 – 2x | = x +”

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:3x – 5 \ge 0\\
   \Leftrightarrow 3x \ge 5\\
   \Leftrightarrow x \ge \dfrac{5}{3}\\
  \left| {x + 2} \right| = 3x – 5\\
   \Leftrightarrow x + 2 = 3x – 5\\
   \Leftrightarrow 3x – x = 2 + 5\\
   \Leftrightarrow 2x = 7\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{7}{2}\left( {tm} \right)\\
  Vậy\,x = \dfrac{7}{2}\\
  b)Dkxd:x \ge 8\\
  \left| { – 3x} \right| = x – 8\\
   \Leftrightarrow \left| {3x} \right| = x – 8\\
   \Leftrightarrow 3x = x – 8\\
   \Leftrightarrow 3x – x =  – 8\\
   \Leftrightarrow 2x =  – 8\\
   \Leftrightarrow x =  – 4\left( {ktm} \right)\\
  Vậy\,x \in \emptyset \\
  c)Dkxd:x \ge 6\\
  \left| {2x} \right| = x – 6\\
   \Leftrightarrow 2x = x – 6\\
   \Leftrightarrow 2x – x =  – 6\\
   \Leftrightarrow x =  – 6\left( {ktm} \right)\\
  Vậy\,x \in \emptyset \\
  d)Dkxd:x \ge  – 4\\
  \left| {6 – 2x} \right| = x + 4\\
   \Leftrightarrow \left| {2x – 6} \right| = x + 4\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x – 6 = x + 4\\
  2x – 6 =  – x – 4
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x – x = 4 + 6\\
  2x + x =  – 4 + 6
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 10\left( {tm} \right)\\
  3x = 2
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 10\\
  x = \dfrac{2}{3}\left( {tm} \right)
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x = 10;x = \dfrac{2}{3}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận