Môn Toán Lớp 8: 3x(2x – y) + (x-y)(x+y)-7x² + y² a) Thu gon A. b) x=-2/3; y=2

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: 3x(2x – y) + (x-y)(x+y)-7x² + y²
a) Thu gon A.
b) x=-2/3; y=2

Trả Lời

 1. a)
  A=3x(2x-y)+(x-y)(x+y)-7x^2 +y^2
  =(6x^2 -3xy)+(x^2 -y^2 )-7x^2 +y^2
  =6x^2 -3xy+x^2 -y^2 -7x^2 +y^2
  =-3xy
  Vậy A=-3xy
  b)
  Với x=-2/3;y=2=>A=-3 . (-2/3).2=4
  Vậy với x=-2/3;y=2=>A=4
  $\boxed{\bullet\text{ Áp dụng : }\\a^2 -b^2 =(a-b)(a+b)}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận