Môn Toán Lớp 8: x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2 nhận đúng sai cho mình nhé

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2
nhận đúng sai cho mình nhé

Trả Lời

 1. x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2
  đáp án:
  kết quả là: sai
                      ———————————————————-
  trình bày:
  (x + 2y)2 = x2 + 2.x.2y + 4y2 = x2 + 4xy + 4y2 ≠ x2 + 2xy + 4y2.
  công thức:
  (A + B)2 = A2 + 2AB + B2.
                          —————————————————– 

  Trả lời

Viết một bình luận