Môn Toán Lớp 8: `-x^2+2x-2` Chứng minh `x<0 AA x`

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: `-x^2+2x-2`
Chứng minh `x<0 AA x`

Trả Lời

Viết một bình luận