Môn Toán Lớp 8: 1) Giải phương trình: ||x|- 3| = x + 1

Môn Toán Lớp 8: 1) Giải phương trình: ||x|- 3| = x + 1

Môn Toán Lớp 8: 1) Giải phương trình: ||x|- 3| = x + 1

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: 1) Giải phương trình: ||x|- 3| = x + 1”

 1. Giải đáp:
  Vậy $S=\{1\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $||x|- 3| = x + 1 (*)$
  $+,Th1:x\geq 3>0$
  Khi đó $(*)<=>|x-3|=x+1$
  $<=>x-3=x+1$
  $<=>x-x=1+3$
  $<=>0=4$ (Vô lý)
  $+,Th1:0\leq x<3$
  Khi đó $(*)<=>|x-3|=x+1$
  $<=>-x+3=x+1$
  $<=>-x-x=1-3$
  $<=>-2x=-2$
  $<=>x=1$ (Nhận)
  $+,Th3:x<0<3$
  Khi đó $(*)<=>|-x-3|=x+1$
  $<=>x+3=x+1$
  $<=>x-x=1-3$
  $<=>0=-2$ (Vô lý)
  Vậy $S=\{1\}$

  Trả lời

Viết một bình luận