Môn Toán Lớp 8: 1,Cho các số thực a,b,c dương thỏa mãn $a^{2}+b^2+c^2+abc=4$ . CMR $ab+bc+ca-abc$ $\leq2$ 2,Tìm số dư của khi chia A=2021^6+2022^6+202

Môn Toán Lớp 8: 1,Cho các số thực a,b,c dương thỏa mãn $a^{2}+b^2+c^2+abc=4$ . CMR $ab+bc+ca-abc$ $\leq2$ 2,Tìm số dư của khi chia A=2021^6+2022^6+202

Môn Toán Lớp 8: 1,Cho các số thực a,b,c dương thỏa mãn $a^{2}+b^2+c^2+abc=4$ .
CMR $ab+bc+ca-abc$ $\leq2$
2,Tìm số dư của khi chia A=2021^6+2022^6+2023^6 cho 13Viết một bình luận