Môn Toán Lớp 7: Tìm các số nguyên x, y thoả mãn: xy + 2x – y = 50

Môn Toán Lớp 7: Tìm các số nguyên x, y thoả mãn: xy + 2x – y = 50

Môn Toán Lớp 7: Tìm các số nguyên x, y thoả mãn: xy + 2x – y = 50Viết một bình luận