Môn Toán Lớp 7: Thu gọn các đơn thức sau và tìm bậc của chúng a) 4x^2y . ( – 3xy^3z) b) ( – 6x^2yz) . ( – 4/3 x^2y^3) Giúp e vs ạ

Môn Toán Lớp 7: Thu gọn các đơn thức sau và tìm bậc của chúng a) 4x^2y . ( – 3xy^3z) b) ( – 6x^2yz) . ( – 4/3 x^2y^3) Giúp e vs ạ

Môn Toán Lớp 7: Thu gọn các đơn thức sau và tìm bậc của chúng
a) 4x^2y . ( – 3xy^3z)
b) ( – 6x^2yz) . ( – 4/3 x^2y^3)
Giúp e vs ạViết một bình luận