Môn Toán Lớp 7: Tại sao (a-b)^4=(b-a)^4 cho mình xin lời giải chi tiết, mình cần gấp lắm ạ

Môn Toán Lớp 7: Tại sao (a-b)^4=(b-a)^4 cho mình xin lời giải chi tiết, mình cần gấp lắm ạ

Môn Toán Lớp 7:

Tại sao (a-b)^4=(b-a)^4 cho mình xin lời giải chi tiết, mình cần gấp lắm ạViết một bình luận