Môn Toán Lớp 7: Bậc của đa thức 2x^6 – 7x^3 + 8x – 4x^8 – 6x^2 + 4x^8 là :

Môn Toán Lớp 7: Bậc của đa thức 2x^6 – 7x^3 + 8x – 4x^8 – 6x^2 + 4x^8 là :

Môn Toán Lớp 7:

Bậc của đa thức 2x^6 – 7x^3 + 8x – 4x^8 – 6x^2 + 4x^8 là :

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bậc của đa thức 2x^6 – 7x^3 + 8x – 4x^8 – 6x^2 + 4x^8 là :”

Viết một bình luận