Môn Toán Lớp 7: Đề bài : Cho Δ ABC cân tại A với đường trung tuyến AD a) Chứng minh : Δ ABD = Δ ACD b) Các góc ADB và góc ADC là những góc gì ?

Môn Toán Lớp 7: Đề bài : Cho Δ ABC cân tại A với đường trung tuyến AD a) Chứng minh : Δ ABD = Δ ACD b) Các góc ADB và góc ADC là những góc gì ?

Môn Toán Lớp 7: Đề bài :
Cho Δ ABC cân tại A với đường trung tuyến AD
a) Chứng minh : Δ ABD = Δ ACD
b) Các góc ADB và góc ADC là những góc gì ?
c) So sánh các góc của Δ ABC, biết rằng : BD = 3cm ; AD = 4cm
helppppppppppppppppppp

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Đề bài : Cho Δ ABC cân tại A với đường trung tuyến AD a) Chứng minh : Δ ABD = Δ ACD b) Các góc ADB và góc ADC là những góc gì ?”

 1. a)
  Xét $\Delta ABD$ và $\Delta ACD$, ta có:
  +   $AB=AC$ (vì $\Delta ABC$ cân tại $A$)
  +   $BD=CD$ (vì $AD$ là trung tuyến)
  +   $AD$ là cạnh chung
  $\to \Delta ABD=\Delta ACD\left( c.c.c \right)$
   
  b)
  Vì $\Delta ABD=\Delta ACD\left( cmt \right)$
  $\to \widehat{ADB}=\widehat{ADC}$ (hai góc tương ứng)
  Mà $\widehat{ADB}+\widehat{ADC}=180{}^\circ $ (hai góc kề bù)
  $\to \widehat{ADB}=\widehat{ADC}=\dfrac{180{}^\circ }{2}=90{}^\circ $
  $\to \widehat{ADB},\widehat{ADC}$ là góc vuông
   
  c)
  Vì $AD$ là trung tuyến
  $\to D$ là trung điểm $BC$
  $\to BC=2BD=2.3=6cm$
  Áp dụng định lý Pytago trong $\Delta ABD$ vuông tại $D$
  Ta có $A{{B}^{2}}=B{{D}^{2}}+A{{D}^{2}}$
  $\to A{{B}^{2}}={{3}^{2}}+{{4}^{2}}=25$
  $\to AB=5cm=AC$
  Vậy trong $\Delta ABC$
  Ta có $AB=AC<BC\,\,\,\left( 5cm=5cm<6cm \right)$
  $\to \widehat{C}=\widehat{B}<\widehat{A}$ (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

  mon-toan-lop-7-de-bai-cho-abc-can-tai-a-voi-duong-trung-tuyen-ad-a-chung-minh-abd-acd-b-cac-goc

  Trả lời
 2.  $a)$ Xét $\triangle$$ABD$ và $\triangle$$ACD$ ta có:
  $AB=AC ($2 cạnh bên $\triangle$ cân $ABC$$)$
  $AD$ chung 
  vì $AD$ là trung tuyến của $\triangle$$ABC$ cân 
  $⇒$$\widehat{D}$$=$$90^\circ$
  $⇒$$\triangle$$ABD=$$\triangle$$ACD$$($ cạnh huyền cạnh góc vuông$)$
  $b)$ Các $\widehat{ADB}$ và $\widehat{ADC}$ là góc vuông$($mik đã chứng minh ở câu a rùi nha$)$
  $c)$ Ta có: $BD+DC=BC$
  Mà $BD=DC$$($Vì $AD$ là trung tuyến$)$
  $⇒BC=6$
  Xét$\triangle$$ABD$có: $\widehat{D}$$=$$90^\circ$
  $⇒AB²=BD²+AD²$
  $⇒AB²=3²+4²$
  $⇒AB²=9+16$
  $⇒AB²=25$
  $⇒AB=5$
  Mà $AB=AC$ 
  $⇒AB=AC=5$
  Ta có:$AB=5;AC=5;BC=6$
  $⇒$$\widehat{C}$$=$$\widehat{B}$$<$$\widehat{A}$$($ĐPCM$)$
  $-hoidap247-$
  $#nguyenhoangduong$

  Trả lời

Viết một bình luận