Môn Toán Lớp 7: đa thức f(x) = 2x^2 +1 tìm nghiệm??? tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm, 8cm thì độ dài cạnh huyền là? cho ta

Môn Toán Lớp 7: đa thức f(x) = 2x^2 +1 tìm nghiệm??? tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm, 8cm thì độ dài cạnh huyền là? cho ta

Môn Toán Lớp 7: đa thức f(x) = 2x^2 +1 tìm nghiệm???
tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm, 8cm thì độ dài cạnh huyền là?
cho tam giác mnp với góc m = 100độ, góc n= 40độ. cạnh lớn nhất của tam giác mnp là?
tam giác abc có ab<ac<bc khẳng định đúng là
giải thích chi tiết các bước giải từng câu

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: đa thức f(x) = 2x^2 +1 tìm nghiệm??? tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm, 8cm thì độ dài cạnh huyền là? cho ta”

 1. $\text{để đa thức f(x) có nghiệm }$
  $\text{thì 2x² + 1 = 0}$
  $\text{⇒ 2x² = 0 – 1 = -1}$
  $\text{⇒ x² = -1 : 2 =  }$
  $\text{⇒ x² = $\frac{-1}{2}$} (vô lý )$
  $\text{⇒ đa thức f(x) vô nghiệm}$
  ————————————————————–
  $\text{gọi độ dài cạnh huyền là n (cm)}$
  $\text{áp dụng định lý Py – ta – go ta có : }$
  $\text{ n² = 6² + 8²}$
  $\text{⇒ n² = 36 + 64 = 100}$
  $\text{⇒ n = √100 }$
  $\text{⇒ n = 10cm}$
  $\text{Vậy độ dài cạnh huyền cần tìm là 10cm}$
  ————————————————————-
  $\text{xét ΔMNP có : }$
  $\text{∠M + ∠N + ∠P = $180^{0}$ (tổng 3 góc trong Δ)}$
  $\text{⇒ ∠P = $180^{0}$ – (∠M + ∠N)}$
  $\text{⇒ ∠P = $180^{0}$ – ($100^{0}$ + $40^{0}$ )}$
  $\text{⇒ ∠P = $180^{0}$ – $140^{0}$ }$
  $\text{⇒ ∠P = $40^{0}$ }$
  $\text{⇒ ∠M > ∠P = ∠N ( 100 > 40 = 40)}$
  $\text{⇒ NP > MN = MP}$
  $\text{Vậy NP là cạnh dài nhất}$
  ————————————————————
  $\text{có : AB < AC < BC (gt)}$
  $\text{⇒ ∠C < ∠B < ∠A (Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)}$

  Trả lời

Viết một bình luận