Môn Toán Lớp 7: Chứng tỏ rằng đa thức P(x) = $x^{4}$ + 2$x^{2}$ + 1 không có nghiệm

Môn Toán Lớp 7: Chứng tỏ rằng đa thức P(x) = $x^{4}$ + 2$x^{2}$ + 1 không có nghiệm

Môn Toán Lớp 7: Chứng tỏ rằng đa thức P(x) = $x^{4}$ + 2$x^{2}$ + 1 không có nghiệmViết một bình luận