Môn Toán Lớp 7: cho tg abc cân tại a (a<90 độ), vẽ bd vuông góc với ac (d thuộc ac), ce vuông góc với ab (e thuộc ab) a) cm tg ADB= tg AEC b) cm ED s

Môn Toán Lớp 7: cho tg abc cân tại a (a<90 độ), vẽ bd vuông góc với ac (d thuộc ac), ce vuông góc với ab (e thuộc ab) a) cm tg ADB= tg AEC b) cm ED s

Môn Toán Lớp 7: cho tg abc cân tại a (a<90 độ), vẽ bd vuông góc với ac (d thuộc ac), ce vuông góc với ab (e thuộc ab) a) cm tg ADB= tg AEC b) cm ED song song BC c) cm ah là đg trung trực ed d) cm tg aed cân

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: cho tg abc cân tại a (a<90 độ), vẽ bd vuông góc với ac (d thuộc ac), ce vuông góc với ab (e thuộc ab) a) cm tg ADB= tg AEC b) cm ED s”

 1. a)Vì $\Delta ABC$ cân tại $A$
  $\Rightarrow AB=AC$
  Xét $\Delta AB{\text{D}} $ và $\Delta A{\text{E}}C$, ta có:
  $ AB = AC \\ \widehat {A{\text{D}}B} = \widehat {A{\text{E}}C}( = {90^ \circ }) \\ $
  $\widehat A$ là góc chung
  $\Rightarrow \Delta AB{\text{D}} = \Delta A{\text{E}}C(ch – gn)$
  $ b)\Delta AB{\text{D}} = \Delta A{\text{E}}C \\ \Rightarrow A{\text{E}} = A{\text{D}} \\ $
  $\Rightarrow \Delta ADE$ cân tại $A$
  $\Rightarrow \widehat {A{\text{D}}E} = \widehat {A{\text{ED}}} = \dfrac{{{{180}^ \circ } – \widehat A}}{2}(1)$
  $\Delta ABC$ cân tại $A$
  $ \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {ACB} = \dfrac{{{{180}^ \circ } – \widehat A}}{2}(2) \\ (1)(2) \Rightarrow \widehat {A{\text{ED}}} = \widehat {ABC} \\ \Rightarrow E{\text{D}}//BC \\ $
  c) Xét $\Delta A{\text{E}}H $ và $ \Delta A{\text{D}}H$, ta có:
  $ A{\text{E}} = A{\text{D}} \\ \widehat {A{\text{E}}H} = \widehat {A{\text{D}}H}( = {90^ \circ }) \\ $
  $AH$ là cạnh chung
  $\Rightarrow \Delta A{\text{E}}H = \Delta A{\text{D}}H$
  $ \Rightarrow HE = H{\text{D}}$
  $\Rightarrow H$ cách đều $D$ và $E$
  $A{\text{E}} = A{\text{D}}$ (cmt)
  $\Rightarrow A$ cách đều $D$ và $E$
  Vậy $AH$ là trung trực của $EF$
  d) $A{\text{E}} = A{\text{D(cmt)}}$
  $\Rightarrow \Delta ADE$ cân tại $A$

  mon-toan-lop-7-cho-tg-abc-can-tai-a-a-90-do-ve-bd-vuong-goc-voi-ac-d-thuoc-ac-ce-vuong-goc-voi-a

  Trả lời

Viết một bình luận