Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (H ∈ BC) a) Chứng minh ∆AHB = ∆AHC b) Gọi M và N lần lượt là hình chiếu trên AB , AC . Chứng

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (H ∈ BC) a) Chứng minh ∆AHB = ∆AHC b) Gọi M và N lần lượt là hình chiếu trên AB , AC . Chứng

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (H ∈ BC)
a) Chứng minh ∆AHB = ∆AHC
b) Gọi M và N lần lượt là hình chiếu trên AB , AC . Chứng minh AM = AN
c) Kẻ H song song với AB , cắt AC tại D . Chứng minh tam giác ADH cân
d) BD cắt AH tại G . Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC
Mong các bạn giúp mình :)))Viết một bình luận