Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 5cm, BC = 3cm. Kẻ trung tuyến AM. a) Chứng minh rằng AM vuông góc với BC b) Tính độ dài AM.

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 5cm, BC = 3cm. Kẻ trung tuyến AM. a) Chứng minh rằng AM vuông góc với BC b) Tính độ dài AM.

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 5cm, BC = 3cm. Kẻ trung tuyến AM.
a) Chứng minh rằng AM vuông góc với BC
b) Tính độ dài AM.Viết một bình luận