Môn Toán Lớp 7: Cho DABC vuông tại A có AB=6cm, BC=10cm. Vẽ đường phân giác BI của tam giác (IÎAC). Từ I kẻ IH ^ BC (HÎBC). a) Tính AC. b) Chứng minh:

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 7: Cho DABC vuông tại A có AB=6cm, BC=10cm. Vẽ đường phân giác BI của tam giác (IÎAC). Từ I kẻ IH ^ BC (HÎBC).
a) Tính AC.
b) Chứng minh: DABI = DHBI.
c) Chứng minh: IA < IC.
d) Gọi K là giao điểm của AB và IH. Chứng minh: BI ^ KC.

Trả Lời

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ΔABC vuông tại A
  => BC^2=AB^2+AC^2 (Pytago)
  => AC^2=BC^2-AB^2=10^2-6^2
  => AC=8cm
  b) Xét ΔABI và ΔHBI có:
  \hat{BAI}=\hat{BHI}=90^0 (ΔABC vuông tại A; IH⊥BC)
  BI: cạnh chung
  \hat{ABI}=\hat{HBI} (BI là đường phân giác của ΔABC)
  => ΔABI=ΔHBI (cạnh huyền-góc nhọn)
  c) ΔABI=ΔHBI => IA=IH
  IH⊥BC => ΔHIC vuông tại H
  => IC>IH (IC là cạnh huyền)
  => IA<IC
  d) Xét ΔAIK và ΔHIC có:
  \hat{IAK}=\hat{IHC}=90^0
  IA=IH (cmt)
  \hat{AIK}=\hat{HIC} (đối đỉnh)
  => ΔAIK=ΔHIC (g.c.g) => AK=HC
  ΔABI=ΔHBI => AB=HB
  => AK+AB=HC+HB=> BK=BC
  => ΔBKC cân tại B
  lại có BI là đường phân giác
  => BI là đường cao 
  => BI⊥KC

  mon-toan-lop-7-cho-dabc-vuong-tai-a-co-ab-6cm-bc-10cm-ve-duong-phan-giac-bi-cua-tam-giac-iiac-tu

  Trả lời

Viết một bình luận