Môn Toán Lớp 7: Cho đa thức: A(x)= -2*x^2+3*x-4+x^2+6*x-2 B(x)= 4*x^2+3*x-7+x-12-3*x^2 a/ Thu gọn A(x), B(x) và sắp xếp theo lũ

Môn Toán Lớp 7: Cho đa thức: A(x)= -2*x^2+3*x-4+x^2+6*x-2 B(x)= 4*x^2+3*x-7+x-12-3*x^2 a/ Thu gọn A(x), B(x) và sắp xếp theo lũ

Môn Toán Lớp 7: Cho đa thức: A(x)= -2*x^2+3*x-4+x^2+6*x-2
B(x)= 4*x^2+3*x-7+x-12-3*x^2
a/ Thu gọn A(x), B(x) và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần
b/Tính P(x)=A(x)+B(x)
c/Tìm nghiệm của P(x)Viết một bình luận