Môn Toán Lớp 7: Câu 3. (1,5 điểm) Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của học sinh lớp 7A được giáo viên bộ môn thống kê lại như sau: 4 6 8 5 7 10 9 8 7 6

Môn Toán Lớp 7: Câu 3. (1,5 điểm) Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của học sinh lớp 7A được giáo viên bộ môn thống kê lại như sau: 4 6 8 5 7 10 9 8 7 6

Môn Toán Lớp 7: Câu 3. (1,5 điểm) Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của học sinh lớp 7A được giáo viên bộ môn
thống kê lại như sau:
4 6 8 5 7 10 9 8 7 6
6 4 5 6 5 5 6 7 9 6
10 9 7 8 5 8 7 8 7 10
5 6 9 8 8 7 8 9 5 7
a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? số các giá trị là bao nhiêu ?
b) Lập bảng “tần số”.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.Viết một bình luận