Môn Toán Lớp 7: Câu 1:Cho các biểu thức:-4x+y;6xy;2x+1/y+4;-3;x²-6. a.Biểu thức nào là đơn thức b.Biểu thức nào là đa thức nhưng không phải là đơn thứ

Môn Toán Lớp 7: Câu 1:Cho các biểu thức:-4x+y;6xy;2x+1/y+4;-3;x²-6. a.Biểu thức nào là đơn thức b.Biểu thức nào là đa thức nhưng không phải là đơn thứ

Môn Toán Lớp 7: Câu 1:Cho các biểu thức:-4x+y;6xy;2x+1/y+4;-3;x²-6.
a.Biểu thức nào là đơn thức
b.Biểu thức nào là đa thức nhưng không phải là đơn thứcViết một bình luận