Môn Toán Lớp 7: Bài 2: Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC), biết AH = 6cm, BH = 4,5cm, HC = 8cm. a) Tính AB và AC b) Chứng tỏ ∆ABC là tam giác v

Môn Toán Lớp 7: Bài 2: Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC), biết AH = 6cm, BH = 4,5cm, HC = 8cm. a) Tính AB và AC b) Chứng tỏ ∆ABC là tam giác v

Môn Toán Lớp 7: Bài 2: Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC), biết AH = 6cm, BH = 4,5cm, HC = 8cm. a) Tính AB và AC b) Chứng tỏ ∆ABC là tam giác vuông.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bài 2: Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC), biết AH = 6cm, BH = 4,5cm, HC = 8cm. a) Tính AB và AC b) Chứng tỏ ∆ABC là tam giác v”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Xét Δ ACH vuông tại H
  AC^2 = AH^2 + HC^2 ( ĐL Pytago )
  => AC^2 = 6^2 + 8^2
  => AC^2 = 36 + 64
  => AC^2 = 100
  => AC = \sqrt{100}
  => AC = 10\ ( cm )
  Xét Δ ABH vuông tai H
  AB^2 = AH^2 + BH^2 ( ĐL Pytago )
  => AB^2 = 6^2 + 4,5^2
  => AB^2 = 36 + 20,25
  => AB^2 = 56,25
  => AB = \sqrt{56,25}
  => AB = 7,5\ ( cm )
  b)
  AC = BH + HC = 4,5 + 8 = 12,5\ ( cm )
  – Nếu AB^2 + AC^2 = BC^2 thì \hat{A} = 90^@ ( ĐL Pytago đảo )
  Ta có:
  7,5^2 + 10^2 = 12,5^2
  => \hat{A} = 90^@
  => Δ ABC vuông tại A
  #Sad

  Trả lời
 2. $\text{Áp dụng định lý Py-ta-go vào $\triangle$AHC vuông tại H ta được :}$
  AH^2 + HC^2 = AC^2
  ⇒ 6^2 + 8^2 = AC^2
  ⇒ 36 + 64 = AC^2
  ⇒ 100 = AC^2
  ⇒ AC = 10 cm
  $\text{Áp dụng định lý Py-ta-go vào $\triangle$AHB vuông tại H ta được :}$
  AH^2 + BH^2 = AB^2
  ⇒ 6^2 + 4,5 ^2 = AB^2
  ⇒ 36 + 20,5 = AB^2
  ⇒ 56,25 = AB^2
  ⇒ AB = 7,5 cm
  $\text{Ta có  : H nằm giữa AC}$
  ⇒ BH + HC = BC
  ⇒ 8 + 4,5 = BC
  ⇒ BC = 12,5 cm
  $\text{Ta thấy :}$
  BC^2 = AB^2 + AC^2
  ⇒ 12,5^2 = 7,5^2 + 10^2
  ⇒ 156,25 = 56,25 + 100
  ⇒ 156,25 = 156,25 $\text{( Theo Định lý Py-ta-go đảo )}$
  → $\text{$\triangle$ABC vuông tại A}$

  Trả lời

Viết một bình luận