Môn Toán Lớp 7: bài 1 :18:2=? 5 a.25. b.35. c.40. d.45 bài 2 :phép chia cho số có một chữ số là 315 , số dư là 8 . tìm tổng của số bị chia , số chia và

Môn Toán Lớp 7: bài 1 :18:2=? 5 a.25. b.35. c.40. d.45 bài 2 :phép chia cho số có một chữ số là 315 , số dư là 8 . tìm tổng của số bị chia , số chia và

Môn Toán Lớp 7: bài 1 :18:2=? 5
a.25. b.35.
c.40. d.45
bài 2 :phép chia cho số có một chữ số là 315 , số dư là 8 . tìm tổng của số bị chia , số chia và thương của phép chia đóViết một bình luận