Môn Toán Lớp 6: viết các số sau dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10 . 11 24 51 101 32 111 43 112 37 1111

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: viết các số sau dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10 . 11 24 51 101 32 111 43 112 37 1111

Trả Lời

 1. 11     = 10¹ + 10 
  24     = 10¹ + 10¹ + 10 + 10 + 10 + 10 
  51     = 10¹ + 10¹ + 10¹ + 10¹ + 10¹ + 10
  101   = 10² + 10
  32     = 10¹ + 10¹ + 10¹ + 10 + 10 
  111   = 10² + 10¹ + 10 
  43     = 10¹ + 10¹ + 10¹ + 10¹ + 10 + 10 + 10
  112   = 10² + 10¹ + 10 + 10 
  37     = 10¹ + 10¹ + 10¹ + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
  1111 = 10³ + 10² + 10¹ + 10
  Chúc bn học tốt
  Xin trả lời hay nhất + 5* nha

  Trả lời

Viết một bình luận