Môn Toán Lớp 6: Tổng số dân ở các phường 1,2,3 là 24000 người . Tính số dân của mỗi phường ? biết rằng `2/3` số dân ở phường 1 bằng 50 % số dân ở phườn

Môn Toán Lớp 6: Tổng số dân ở các phường 1,2,3 là 24000 người . Tính số dân của mỗi phường ? biết rằng `2/3` số dân ở phường 1 bằng 50 % số dân ở phườn

Môn Toán Lớp 6: Tổng số dân ở các phường 1,2,3 là 24000 người . Tính số dân của mỗi phường ? biết rằng `2/3` số dân ở phường 1 bằng 50 % số dân ở phường 2 và bằng 0,4 số dân ở phường 3Viết một bình luận