Môn Toán Lớp 6: tính thuận tiện 2 câu sau: câu 1: 101 nhân 39 câu 2: 1002 nhân 24

Môn Toán Lớp 6: tính thuận tiện 2 câu sau: câu 1: 101 nhân 39 câu 2: 1002 nhân 24

Môn Toán Lớp 6: tính thuận tiện 2 câu sau:
câu 1: 101 nhân 39
câu 2: 1002 nhân 24Viết một bình luận