Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết: $5^{x}$ × $5^{x+1}$ × $5^{x+2}$ = 100…0 ( 15 chữ số 0 ) ÷ $2^{15}$ Y/c: Đầy đủ, không tóm tắt

Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết: $5^{x}$ × $5^{x+1}$ × $5^{x+2}$ = 100…0 ( 15 chữ số 0 ) ÷ $2^{15}$ Y/c: Đầy đủ, không tóm tắt

Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết:
$5^{x}$ × $5^{x+1}$ × $5^{x+2}$ = 100…0 ( 15 chữ số 0 ) ÷ $2^{15}$
Y/c: Đầy đủ, không tóm tắtViết một bình luận