Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên `x` a, `( x + 1 )^2( x – 2 )^2 = 0` b, `x(x-1)(x+2)^2(x+3)^3=0`

Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên `x` a, `( x + 1 )^2( x – 2 )^2 = 0` b, `x(x-1)(x+2)^2(x+3)^3=0`

Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên `x`
a, `( x + 1 )^2( x – 2 )^2 = 0`
b, `x(x-1)(x+2)^2(x+3)^3=0`Viết một bình luận