Môn Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên x,y biết: (x-1).(xy-5)=5

Môn Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên x,y biết: (x-1).(xy-5)=5

Môn Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên x,y biết:
(x-1).(xy-5)=5Viết một bình luận