Môn Toán Lớp 6: rmột mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 45m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài a) tính diện tích mảnh ruộng đó b) năng suất trên

Môn Toán Lớp 6: rmột mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 45m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài a) tính diện tích mảnh ruộng đó b) năng suất trên

Môn Toán Lớp 6: rmột mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 45m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài
a) tính diện tích mảnh ruộng đó
b) năng suất trên mảnh ruộng đó là 450kg/sào tính sản lượng thóc thu được biết 1 sào bằng 500m2Viết một bình luận