Môn Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên n sao cho phân số n + 3/n cso giá trị là số nguyên A.{1;3}. B.{-1;-3}. C.{3;-3} D.{-1;1

Môn Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên n sao cho phân số n + 3/n cso giá trị là số nguyên A.{1;3}. B.{-1;-3}. C.{3;-3} D.{-1;1

Môn Toán Lớp 6:

Tìm các số tự nhiên n sao cho phân số n + 3/n cso giá trị là số nguyên

A.{1;3}.

B.{-1;-3}.

C.{3;-3}

D.{-1;1;-3,3}.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm các số tự nhiên n sao cho phân số n + 3/n cso giá trị là số nguyên A.{1;3}. B.{-1;-3}. C.{3;-3} D.{-1;1”

Viết một bình luận