Môn Toán Lớp 6: Câu 1: Tìm x a) x/5=2/3 b) x+1/2=0 c) 3/4x=1/2 d) x-4/7=3/2 e) 4/7:x=13 Câu 2: Tìm x a) 1/

Môn Toán Lớp 6: Câu 1: Tìm x a) x/5=2/3 b) x+1/2=0 c) 3/4x=1/2 d) x-4/7=3/2 e) 4/7:x=13 Câu 2: Tìm x a) 1/

Môn Toán Lớp 6:

Câu 1: Tìm x

a) x/5=2/3 b) x+1/2=0

c) 3/4x=1/2 d) x-4/7=3/2

e) 4/7:x=13

Câu 2: Tìm x

a) 1/3+2/3:x=-7 b) 2/3:x=1,4-12/5

c) (4,4-2X).1/4/7=11/4Viết một bình luận