Môn Toán Lớp 6: Bài 2 tìm x X – 17 = – 13 3 x – 30 = – 45 20 – 2 x = – 2 25 – 5 ( x + 4 ) = 15

Môn Toán Lớp 6: Bài 2 tìm x X – 17 = – 13 3 x – 30 = – 45 20 – 2 x = – 2 25 – 5 ( x + 4 ) = 15

Môn Toán Lớp 6:

Bài 2 tìm x

X – 17 = – 13

3 x – 30 = – 45

20 – 2 x = – 2

25 – 5 ( x + 4 ) = 15

Giúp mình cần gấp cho mình cảm ơn plsssssssssssssss s hướng dẫn cách trình bàyViết một bình luận