Môn Toán Lớp 6: 1. Tìm chữ số x để số 5x80t thỏa mãn mỗi điều kiện sau : A. Chia hết cho 2 B. Chia hết cho 5 C. Chia hết cho cả 2

Môn Toán Lớp 6: 1. Tìm chữ số x để số 5x80t thỏa mãn mỗi điều kiện sau : A. Chia hết cho 2 B. Chia hết cho 5 C. Chia hết cho cả 2

Môn Toán Lớp 6:

1. Tìm chữ số x để số 5x80t thỏa mãn mỗi điều kiện sau :

A. Chia hết cho 2

B. Chia hết cho 5

C. Chia hết cho cả 2 và 5.Viết một bình luận