Môn Toán Lớp 6: 1. Tìm chữ số x để số 5x80t thỏa mãn mỗi điều kiện sau : A. Chia hết cho 2 B. Chia hết cho 5 C. Chia hết cho cả 2

Môn Toán Lớp 6: 1. Tìm chữ số x để số 5x80t thỏa mãn mỗi điều kiện sau : A. Chia hết cho 2 B. Chia hết cho 5 C. Chia hết cho cả 2

Môn Toán Lớp 6:

1. Tìm chữ số x để số 5x80t thỏa mãn mỗi điều kiện sau :

A. Chia hết cho 2

B. Chia hết cho 5

C. Chia hết cho cả 2 và 5.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 1. Tìm chữ số x để số 5x80t thỏa mãn mỗi điều kiện sau : A. Chia hết cho 2 B. Chia hết cho 5 C. Chia hết cho cả 2”

 1. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 là tận cùng là số 0
  Mà 5×80 có tận cùng là chữ số 0 nên số thoã mãn cho x là : 0 ; 1 ; 2 ; … ; 8 ; 9
  Vậy x = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; … ; 8 ; 9}
  $#H$

  Trả lời
 2. Để \overline{5×80} chia hết cho:
  a) 2 thì:
  ⇒ x∈{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} vì số tận cùng của số \overline{5×80} là 0, mà số nào có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 2.
  b) 5 thì:
  ⇒ x∈{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} vì số tận cùng của số \overline{5×80} là 0, mà số nào có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 5.
  c) 2 và 5 thì:
  ⇒ x∈{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} vì số tận cùng của số \overline{5×80} là 0, mà số nào có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.
  $#nhatminhbuithien2010$
   

  Trả lời

Viết một bình luận