Môn Toán Lớp 6: Không tính trực tiếp , chứng tỏ tổng của ba phân số : 20/11 ; 20/31 ; 20/51 nhỏ hơn 7/2 ( Phân số )

Môn Toán Lớp 6: Không tính trực tiếp , chứng tỏ tổng của ba phân số : 20/11 ; 20/31 ; 20/51 nhỏ hơn 7/2 ( Phân số )

Môn Toán Lớp 6: Không tính trực tiếp , chứng tỏ tổng của ba phân số : 20/11 ; 20/31 ; 20/51 nhỏ hơn 7/2 ( Phân số )

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Không tính trực tiếp , chứng tỏ tổng của ba phân số : 20/11 ; 20/31 ; 20/51 nhỏ hơn 7/2 ( Phân số )”

 1. Ta có :
  $\dfrac{20}{11}$ $<$ $\dfrac{20}{10}$ $=$ $2$
  $\dfrac{20}{31}$ $<$ $\dfrac{20}{30}$ $=$ $\dfrac{2}{3}$ $<$ $1$
  $\dfrac{20}{51}$ $<$ $\dfrac{20}{50}$ $=$ $\dfrac{2}{5}$ $<$ $\dfrac{1}{2}$
  $⇒$ $\dfrac{20}{11}$ $+$ $\dfrac{20}{31}$ $+$ $\dfrac{20}{51}$ $<$ $\text{2 + 1 + $\dfrac{1}{2}$}$
          $=$ $\text{3 + $\dfrac{1}{2}$}$
          $ =$ $\dfrac{7}{2}$
  $⇒$ $\dfrac{20}{11}$ $+$ $\dfrac{20}{31}$ $+$ $\dfrac{20}{51}$ $<$ $\dfrac{7}{2}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận