Môn Toán Lớp 6: Khối 6 có 120 học sinh. Cuối năm số học sinh xếp loại khá chiếm 60% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 5/12 số học s

Môn Toán Lớp 6: Khối 6 có 120 học sinh. Cuối năm số học sinh xếp loại khá chiếm 60% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 5/12 số học s

Môn Toán Lớp 6: Khối 6 có 120 học sinh. Cuối năm số học sinh xếp loại khá chiếm 60% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 5/12 số học sinh khá, còn lại số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Khối 6 có 120 học sinh. Cuối năm số học sinh xếp loại khá chiếm 60% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 5/12 số học s”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số học sinh khá là :
  120 . 60% = 72 ( học sinh )
  Số học sinh trung bình là :
  72 . 5/12 = 30 ( học sinh )
  Số học sinh giỏi là :
  120 – 72 – 30 = 18 ( học sinh )
        Đáp số : …

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số học sinh khá là:
  120xx60%=72 (học sinh)
  Số học sinh trung bình là:
  72xx5/12=30 (học sinh)
  Số học sinh giỏi là:
  120-(72+30)=18 (học sinh)
  Đáp số: Học sinh khá: 72 
  Học sinh trung bình: 30
  Học sinh giỏi: 18

  Trả lời

Viết một bình luận