Môn Toán Lớp 6: Học sinh của lớp 6A khi xếp thành hàng 2 ,hàng 3,hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ .Biết số học sinh của lớp đó từ 38 đến 60 em .tính số họ

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Học sinh của lớp 6A khi xếp thành hàng 2 ,hàng 3,hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ .Biết số học sinh của lớp đó từ 38 đến 60 em .tính số học sinh lớp 6A

Trả Lời

 1. Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc hàng 8 đều vừa đủ.
  Do đó số học sinh lớp 6A là BC(2, 3, 4, 8)
  BCNN(2, 3, 4, 8) = 24 nên BC(2, 3, 4, 8) = B(24) = {0; 24; 48; 72;….}
  Mà số học sinh lớp 6A từ 38 đến 60 em.
  Vậy số học sinh lớp 6A là 48 em
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số học sinh lớp 6A là x ( 38<x<dd60
  Theo đề khi xếp hàng 2,3,4,8 đều đủ
  =>x\vdots2
        x\vdots3
        x\vdots4
       x\vdots8
  =>x in BCNN(2,3,4,8)
  Ta có 
  2=2
  3=3
  4=2^2
  8=2^3
  =>BCNN(2,3,4,8)=B(2^3 .3)=B(24)
  Mà B(24)=0,24,48,…
  Từ điều kiện của đề bài 38<x<60
  =>x=48 (học sinh )
  Vậy lớp 6A có 48 học sinh 

  Trả lời

Viết một bình luận