Môn Toán Lớp 6: Giải phương trình sau: 4x = -5y và x.y = -80

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Giải phương trình sau:
4x = -5y và x.y = -80

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   4x=-5y
  => (x)/(-5)=y/4
  =>(x)/(-5)=y/4=k
  => x=-5k
        y=4k
  Thay x,y vào xy=-80 ( từ đề bài xy=-80
  Ta đc 
  -5k .  4k =-80
  k^2   . -20=-80
  k^2 =4
  k=+-2
  Thay k=+-2 vào x,y
  => Nếu k=2
  =>x=-5 . 2=-10
        y=4 . 2=8
  => Nếu k=-2
  =>x=-5  .-2=-10
       y=4 . -2=-8
  Vậy …..
        

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt 4x=-5y=>x/(-5) = y/4=k=>x=-5k, y=4k
  Thay vaò xy ta có:
  -5k.4k = -80
  k^2 = 80/20=4=2^2
  ->k=+-2
  Với k=2 thì{(x=-5.2=-10),(y=4.2=8):}
  Với k=-2 thì{(x=-5.-2=10),(y=4.-2=-8):}

  Trả lời

Viết một bình luận