Môn Toán Lớp 6: D=3/2.6+3/6.10+3/10.4+….+3/26.30 Toán 6 hoặc 7 Hépppppppppp

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: D=3/2.6+3/6.10+3/10.4+….+3/26.30
Toán 6 hoặc 7
Hépppppppppp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Trả Lời

 1. Giải thích các bước giải:
  $\\$  D = 3/(2 . 6) + 3/(6 . 10) +…+ 3/(26 .30)
  $\\$ D = 3/4 . (4/(2/6) + 4(6 . 10) +…+ 4(26 . 30))
  $\\$ D = 3/4 . (1/2 – 1/6 + 1/6 – 1/10 +…+ 1/26 – 1/30
  $\\$ D = 3/4 . [1/2 – (1/6 – 1/6) – (1/10 – 1/10) -…- (1/26 – 1/26) -1/30]
  $\\$ D = 3/4 . [1/2 – 1/30]
  $\\$ D = 3/4 . 7/15
  $\\$ D = 7/20
  color{purple}{@SHIN}

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  D=3/2.6+3/6.10+3/10.14+….+3/26.30
  D=3(1/2.6+1/6.10+1/10.14+….+1/26.30)
  4D=3(4/2.6+4/6.10+4/10.14+….+4/26.30)
  4D=3(1/2-1/6+1/6-1/10+1/10-1/14+..+1/26-1/30)
  4D=3(1/2-1/30)
  4D=3. 7/15
  4D=7/5
  D=7/20
              Vậy D=7/20

  Trả lời

Viết một bình luận