Môn Toán Lớp 6: Cửa hàng bán vải ngày đầu bán được một phần mười mảnh vải trắng ngày Thứ Hai bán được 2/5 thùng bánh vải trắng đó Ngày thứ ba cũng bán

Môn Toán Lớp 6: Cửa hàng bán vải ngày đầu bán được một phần mười mảnh vải trắng ngày Thứ Hai bán được 2/5 thùng bánh vải trắng đó Ngày thứ ba cũng bán

Môn Toán Lớp 6: Cửa hàng bán vải ngày đầu bán được một phần mười mảnh vải trắng ngày Thứ Hai bán được 2/5 thùng bánh vải trắng đó Ngày thứ ba cũng bán được 7/15 mảnh vải trắng đó Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu phần mảnh vải trắngViết một bình luận