Môn Toán Lớp 6: Cho P = 1 · 2 · 3 · … 9 – 1 · 2 · 3 · … 8 – 1 · 2 · 3 · … $8^{2}$

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Cho P = 1 · 2 · 3 · … 9 – 1 · 2 · 3 · … 8 – 1 · 2 · 3 · … $8^{2}$

Trả Lời

Viết một bình luận