Môn Toán Lớp 6: cho 3 điểm A,B,C nằm trên đường thẳng a , điểm M nằm ngoài đường thẳng a . cho 2 điểm ta vẽ đc 1 đường thẳng . a) hỏi vẽ đc bao nhiu đư

Môn Toán Lớp 6: cho 3 điểm A,B,C nằm trên đường thẳng a , điểm M nằm ngoài đường thẳng a . cho 2 điểm ta vẽ đc 1 đường thẳng . a) hỏi vẽ đc bao nhiu đư

Môn Toán Lớp 6: cho 3 điểm A,B,C nằm trên đường thẳng a , điểm M nằm ngoài đường thẳng a . cho 2 điểm ta vẽ đc 1 đường thẳng .
a) hỏi vẽ đc bao nhiu đường thẳng
b) tìm giao điểm của đường thẳng a và đường thẳng MA
c) tìm giao điểm của đường thẳng MB vad MC
( vẽ cả hình giúp mik với nha )Viết một bình luận