Môn Toán Lớp 6: Bài 1: So sánh: a) 536 và 1124 b) 32n và 23n (n N*) c) 523 và 6.522

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Bài 1: So sánh:
a) 536 và 1124
b) 32n và 23n (n N*)
c) 523 và 6.522

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1:
  a)Vì 1124 là số có 4 chữ số, 536 là số có 3chữ số nên 536 < 1124
  b) Vì n in NN*,32;23 in NN* => 32n; 23n in NN*.
         Mà 32 > 23 => 32n > 23n
  c) Ta có:
  6*522 = (5+1)*522 = 522+5*522 > 522 + 1 = 523
  Vậy 524 < 6*522

  Trả lời

Viết một bình luận