Môn Toán Lớp 6: Bài 1: Bạn Khánh Huyền đọc một quyển sách trong ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được `1/4` số trang sách ngày thứ hai bạn đọc `2/5` số tran

Môn Toán Lớp 6: Bài 1: Bạn Khánh Huyền đọc một quyển sách trong ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được `1/4` số trang sách ngày thứ hai bạn đọc `2/5` số tran

Môn Toán Lớp 6: Bài 1:
Bạn Khánh Huyền đọc một quyển sách trong ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được `1/4` số trang sách ngày thứ hai bạn đọc `2/5` số trang sách còn lại. ngày thứ ba bạn đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ?
Bài 2
lớp 6A có 42 học sinh cuối năm có `4/7` số học sinh giỏi, `1/21` số học sinh trung bình, còn lại là học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6AViết một bình luận