Môn Toán Lớp 6: [( -14 : 2 ) x 8 – 9^2]^3 dằng sau là tất cả mũ 3

Môn Toán Lớp 6: [( -14 : 2 ) x 8 – 9^2]^3 dằng sau là tất cả mũ 3

Môn Toán Lớp 6: [( -14 : 2 ) x 8 – 9^2]^3
dằng sau là tất cả mũ 3Viết một bình luận